Algemene Voorwaarden

Voorkans B.V.

Hier zijn ze dan: onze algemene voorwaarden. Wij staan met dit platform voor transparantie, relatiebehoud en open communicatie. Vandaar dat we heel graag alles bespreekbaar willen houden. Mochten er zaken in staan die onduidelijk zijn en/of waar je je niet in kan vinden, laat het ons dan vooral even weten. Wij hebben dit met veel zorg opgesteld om iedere partij zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Artikel 1 – Definities

Wij staan voor versimpelen, vandaar dat we zo min mogelijk moeilijke woorden gebruiken! In deze voorwaarden hebben we het wel vaak over deze begrippen:

 • Voorkans: deze onderneming waarmee opdrachtgevers, leden en consumenten, overeenkomsten sluiten.
 • Opdrachtgevers: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Voorkans een overeenkomst sluit of wenst af te sluiten en behalve deze, ook diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Prediation® is het geregistreerde merk voor ons vak en onze methodiek. Dit kan je uitsluitend vermelden in combinatie met het r-teken. Dit is uitsluitend voor de aangesloten en geregistreerde experts van Voorkans die gecertificeerd zijn voor Prediation® binnen het Voorkans Register.
Artikel 2 – Identiteit van Voorkans

Wij gaan voor open communicatie, transparantie en relatiebehoud. Op de volgende manieren kan je ons altijd bereiken:

Naam                         Voorkans B.V.
Telefoonnummer     085 – 13 08 101
E-mailadres              info@voorkans.nl
KvK-nummer            81765975

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker die zich via dit platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van het account en/of een overeenkomst is aangegaan.
 2. Deze voorwaarden zijn altijd voor iedereen openbaar en vindbaar en wij doen ons best deze onder jouw aandacht te brengen.
 3. Bij onze lidmaatschappen gelden soms ook aanvullende voorwaarden, deze gelden dan ook nog steeds. Het geldt dus voor elk aanbod van Voorkans en op elke tot stand gekomen overeenkomst (ook op afstand) tussen Voorkans en opdrachtgevers, consumenten en leden.
 4. Iedere keer dat een gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot het platform, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard.
 5. Als blijkt dat één of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden niet geldig zijn, blijven de Algemene voorwaarden voor het overige in stand.
Artikel 4 – Het aanbod en de rol van Voorkans
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit natuurlijk nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende transparant en gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Voorkans niet.
 3. De opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de opdrachtgever op het platform. Uiteraard zullen we dit altijd van tevoren communiceren.
 4. Voorkans is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard. Voorkans faciliteert een platform met de daarbij behorende diensten waarmee opdrachtgevers en experts rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar. Voorkans is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op het platform en de lidmaatschappen.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van tijdige aanvaarding door de opdrachtgever of de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Uiteraard mailen we ook altijd nog de bevestiging.
 2. Wij zetten ons iedere dag in om dit online in een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen borgen.
 3. Voorkans zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud in ieder geval het bezoekadres van de vestiging van Voorkans waar de opdrachtgever of de consument met klachten terecht kan meesturen.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De opdrachtgever of de consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 5 dagen met opgave van redenen ontbinden. Het gaat ons echt om de tevredenheid dus laten we hier vooral over in gesprek blijven.
 2. Deze genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product is besteld.

Bij diensten en digitale inhoud:

 1. Een dienstenovereenkomst of lidmaatschap kan ook gedurende 5 dagen met opgave van redenen worden ontbonden. Ook hier blijven we graag over in gesprek.
 2. Deze bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht
 1. Niet alles kan worden geretourneerd of worden ontbonden. Onze lidmaatschappen lopen voor één jaar en kunnen uitsluitend jaarlijks worden opgezegd. Onze diensten zijn ook uitgesloten van herroepingsrecht na uitvoering van de dienst. Zo ook voor de levering van digitale inhoud.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever of de consument
 3. Als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 8 – De prijs
 1. Wij zijn altijd eerlijk en transparant over de prijzen zodat we aan de voorkant zo goed mogelijke overeenkomst en samenwerking kunnen regisseren.
 2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De opdrachtgever of de consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen. Wel blijven we hier graag goed over in gesprek met elkaar dat de wederzijdse verwachtingen helder blijven.

Verlenging:

 1. Een lidmaatschap dat voor bepaalde tijd is aangegaan mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. Vanzelfsprekend herinneren we je hier wel aan, dat je altijd goed op de hoogte blijft wat we met elkaar afspreken en waar je op toezegt.

Duur:

 1. Overeenkomsten met de opdrachtgever of de consument zijn altijd op maat.
Artikel 10 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever en de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Voorkans te melden.
 3. Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor Voorkans experts worden bijgesteld.
 4. Als de opdrachtgever of consument niet tijdig zijn/haar verplichtingen nakomt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever of consument.
Artikel 11 – Opschorting

Als de opdrachtgever of de consument de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, mag voorkans de overeenkomst opschorten. Er zijn nog een aantal andere situaties waarin Voorkans haar verplichtingen mag opschorten, namelijk:

 1. Als na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend zijn geworden die Voorkans een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever of consument haar verplichtingen niet na zal komen.
 2. Als er omstandigheden zijn waarbij het van Voorkans in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst voort te zetten.
Artikel 12 – Ontbinding

Als de opdrachtgever de overeenkomst niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, is Voorkans bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij dit niet gerechtvaardigd is. Als de overeenkomst is ontbonden, zijn de vorderingen van Voorkans onmiddellijk opeisbaar. Voorkans is niet aansprakelijk voor kosten of schadevergoeding.Ook hierbij gaat het ons om de tevredenheid, dus laten we vooral in gesprek blijven om dit te voorkomen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en overmacht
 1. Voorkans is, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Voorkans, niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met lidmaatschap en/of deelname binnen Voorkans.
 2. De opdrachtgever, de consument of de aangesloten expert kiest vrijwillig om deel te nemen aan de activiteiten, het lidmaatschap en/of andere vormen van samenwerking.
 3. Voorkans heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 4. Voorkans kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door het lidmaatschap aan het platform.
 5. Het team van Voorkans hanteert een hoge ethische standaard en zal zo goed mogelijk een realistisch beeld geven van de verwachtingen en inhoud.
 6. Voorkans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld van de zijde van Voorkans.
Artikel 14 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Wij beloven je dat de door de opdrachtgever, de consument of de aangesloten expert verstrekte informatie door Voorkans, diens personeel en voor Voorkans werkzame personen vertrouwelijk behandeld wordt. Voorkans conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
 1. De opdrachtgever, de aangesloten expert en/of de consument erkent dat alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van het platform en (ii) de inhoud op of een deel van dit platform en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, toebehoren aan Voorkans. Door een overeenkomst met Voorkans ontstaat geen (mede) eigendom van het voorgaande.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Voorkans noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend voor een ander doel dan beoogd in deze overeenkomst.
Artikel 16 – Klachtenregeling

Ontevreden? Dit vinden wij ontzettend vervelend en behandelen we daarom met uiterste nauwkeurigheid en snelheid. We vragen je jouw klacht zo specifiek mogelijk te omschrijven en naar ons te sturen, we behandelen alle klachten vertrouwelijk! Wij gaan hier dan direct mee aan de slag en reageren uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst.

Artikel 17 – Verwerking van persoonsgegevens

Voorkans verwerkt voor de uitvoering van de diensten persoonsgegevens van opdrachtgevers en consumenten. We gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om en handelen in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Als opdrachtgever of consument heb je een aantal rechten, waaronder het recht op verwijdering van persoonsgegevens en het recht op inzage. Over de verwerking kan altijd een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We stellen het op prijs als je de klacht eerst aan ons voorlegt, dan kunnen we kijken of we er samen uit kunnen komen. Zie voor meer informatie, onze Privacy Policy (raadpleegbaar via onze website).

Artikel 18 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Voorkans kan de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Deze gelden dan ook voor reeds afgesloten overeenkomsten. Voorkans stelt je per e-mail natuurlijk wel op de hoogte van de wijzigingen.

Mocht je het niet eens zijn met de wijzigingen kun je de overeenkomst ontbinden. Hier kunnen we eerst over praten, wellicht kunnen we gebruik blijven maken van de oorspronkelijk geldende algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Voorkans en een andere partij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Komen we er niet meer uit met elkaar? Dan kun je de klacht altijd voorleggen bij het ADR-Register, de onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 20 – Vindplaats Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Voorkans.